Return to FARNOSŤ

Pôsobiaci kňazi

Farár Michael (Michal)   1561

Farár Ján MIŠIČ   —   Štúdiá ukončil na Pázmáneu roku 1653. (Pázmáneum – rímskokatolícky seminár vo Viedni, založený r. 1623 arcibiskupom Petrom Pázmanyom pre študentov z Uhorska)

Farár Zachariáš      Štúdiá ukončil r. 1630. Administrátor 7 fílií: Radošovce, Koválovec, Chropov, Lopašov, Oreské, Vieska, Vidovany, Vlčkovany

Farár Ján DIVEŠ (Joannes Dives)   1630 – 1634   študoval na Pázmáneu, pôsobiská: Hrnčiarovce (1629), Radošovce (1630), Ružindol (1634)

Farár Michal SMUTKO (Michael Smutkó)   1634 – 1636   štúdiá ukončil r. 1630

Farár Matej RADIJOVIČ (Mathias Radijovicz)   1636 – 1648   zomrel: 18. 5.1648 (42. ročný) pravdepodobne v Radošovciach

Farár Martin BOLERÁZY (Martinus Bolerázy)   1648 – 1651   do Radošoviec prišiel z Veľkých Topoľčian, kde pôsobil od 1647.

Farár František Sebastián LUŽINSKÝ (Franciscus Sebastian Luzsinszky)   1651 – 1659   z Radošoviec odišiel do Báhoňa, kde pôsobil do r. 1666.

Farár Michal VALKOVIČ (Michael Valkovics)   23. 6.1659 – 1663   štúdium skončil na Pázmáneu r. 1647. Z Radošoviec odišiel za farára do Radošinej.

Farár Peter VALENTÍN (Petrus Valentinus)   30. 4.1663 – 1668   do Radošoviec prišiel z Malých Topoľčianok, odišiel do Sobotišťa, kde bol farárom do r. 1675.

Farár František BARTALOVIČ (Franciscus Bartalovicz)   31. 1.1669 – 8.1679   než prišiel k nám pôsobil vo Vrbovom a v Báhoni.

Farár Pavol Ignác ŠIMONOVIČ (Paulus Ignatius Simonovicz)   20. 8.1679 – 12.1703   Pázmáneum r. 1669. Prišiel z Nádaša.

Farár Ján Michal BOBOT (Joannes Michael Boboth)   4.1704 – 5.1704   R. 1689 Magister philosophie. Do Radošoviec zo Šandorfa. O dva mesiace odišiel do Gbelov.

Farár Martin VALOVIČ (Martinus Valovics)   7. 5.1704 – 10. 2.1715   Pseudonym Radosovczensis (radošovský). Pôvodom z Radošoviec. R. 1676 "magister philosophie in …Tirnaviensi gradnatus" Štúdium ukončil r. 1678. Pôsobil na Sliači, Gbely, Brodské. Do Radošoviec z Brodského. Zomrel 10. 2.1715 v Radošovciach.

Farár Juraj KONDOR   12. 3.1715 – 18. 1.1716   štúdium ukončil r. 1706. Odišiel do Moravského sv. Jána, zomrel 23.12.1716.

Farár Ján DANKOVIČ   18. 1.1716 – 9. 3.1737   rodák z Malého Koválovca. Štúdium teológie ukončil r. 1701. Do Radošoviec z Vesteníc. Zomrel v Radošovciach 9. 3.1737.

Farár Ján SÁDECKÝ   1737 – 1740   prišiel z Vrboviec, odišiel do Holíča, zomrel v Holíči 29. 3.1762.

Farár Martin BARCAJ   30. 4.1740 – 7. 2.1744   vysvätený 5. 1.1727, prišiel zo Štefanova, odišiel do Unína, kde r. 1749 postavil nový chrám. Tam aj zomrel 17. 9.1761.

Farár František POLAKOVIČ   7. 2.1744 – 1777   R. 1730 magister filozofie. Prišiel z Unína. Pod jeho vedením sa uskutočnila priečna stavba farského kostola. r. 1775 vyčlenená filiálka Chropov. Zomrel tu 20. 2.1777.

Farár Pavol ŠTVRTECKÝ   1777 – 1777   predtým farár v Lakšárskej Novej Vsi od 1768. 31. 5.1777 prišiel do Radošoviec, kde však 16.11. t.r. zomrel. Založil matriku pokrstených.

Farár Ignác MEDŇANSKÝ   2.1778 – 11.11.1809   vysvätený 21. 9.1754. Pôsobiská: Vyhne (1760-1762), Šandorf (Prievaly), od  8. 1.1778 v Radošovciach. Bol šlachtického pôvodu. Veľmi vzdelaný, horlivý propagátor ovocinárstva a včelárstva. V r. 1794 – 1796 člen Bernolákovho Slovenského učeného tovarišstva. Opravil kostol v Biksárde. Zomrel v Radošovciach 11.11.1809, pochovaný v Radošovciach.

Farár Matúš TRSTENSKÝ   11.1809 – 1810   Bol radošovským farárom od novembra 1809 do svojej smrti 17. 2.1810. Pochádzal z Oravy (Orávka 1792-1809). Zomrel v Radošovciach.

Farár Jozef ŠEDIVÝ   1810 – 1848   Pochádzal z Dojča, kde sa narodil 10. 3.1772. Teológiu ukončil v bratislavskom generálnom seminári r. 1796. Pôsobiská: Závod, Holíč, Šaštín, Koválov. Dňa 29. 5.1810 vymenovaný za farára v Radošovciach. Tu pôsobil do 13. 3.1848, kedy odišiel do dôchodku. Zomrel v Radošovciach 7.11.1851.

Farár Rudolf KRIGOVSKÝ   3.1848 – 8. 7.1864   nar.: 18. 4.1805. Pôsobiská: Šaštín, Vráble, Svätý Jur, Smolinské, Koválov. V Radošovciach od 1. 3.1848 do svojej smrti 8. 7.1864. Bol súčasne dekanom šaštínskeho dištriktu. Zakladajúci člen Matice slovenskej. Zaslúžil sa o založenie Spolku sv. Vojtecha, i keď ustanovujúceho zhromaždenia Spolku – 14. 9.1870 – sa nedožil. V roku 1863 zriadil v Radošovciach kaplánsku stanicu. Zomrel tu 8. 7.1864 a je tu aj pochovaný.

Farár Ján MASTÍK   20.10.1864 – 1870   Od r. 1862 farár na Smolinskom, predtým kaplán v Šaštíne (1850-1859), Kútoch (1861). Narodil sa 5. 5.1827 v Trnave. Teológia v Trnave a Ostrihome. Vysvätený 28. 7.1850. Radošovským farárom do svojej smrti 24.10.1870, pochovaný v Radošovciach. Pochovával obete cholery, ktorú priniesli pruskí vojaci r. 1886. Aj on sa zaslúžil o vznik Spolku sv. Vojtecha. Za jeho pôsobenia prevedená komasácia pôdy v Radošovciach.

Farár Jozef KUČERA   7. 2.1871 – 1892   Kaplán – Šaštín, Radošovce, Smolinské, Štefanov. Odišiel do Holíča a odtiaľ roku 1913 za kanonika do Bratislavy.

Kaplán Ján ČERNOCH   1874 – 1875   skalický rodák, prvá kaplánka, odišiel za kaplána do Budapešti. Od roku 1880 profesor teológie v Ostrihome, od roku 1890 kanonik, od roku 1908 biskup, od roku 1913 ostrihomský arcibiskup – prímas, od roku 1914 kardinál.

Kaplán Ján DONOVAL  1888 – 1891   pôsobil pod pseudonymom Tichomír MILKIN – národovec, básnik, literárny kritik a teoretik, autor textu slovenskej hymnickej piesne: "Bože, čos ráčil slovenskému ľudu …" Prišiel hneď po vysviacke 8. 7.1888, do konca roka 1891, odišiel do Gbelov.

Farár Ján BUCKO  1892 – 1901   pochádzal z Trenčína. 10.5.1901 zomrel, je pochovaný na radošovskom cintoríne.

Kaplán František Víťazoslav SASINEK, OFM Cap  1892 – 1894 má zásluhy o rozvoj slovenskej národnej historiografie, tajomník Matice slovenskej, spisovateľ a historik, skalický rodák.

Kaplán Štefan ROVENSKÝ   1893 – 1913

Farár ThDr. Ján MICHÁLEK  1901 – 1913  rodák zo Smolinského. Za jeho pôsobenia sa vymaľoval z vnútra kostol a kaplnka sv. Stanislava. Náklady hradil d.p. Ján Zimandy rodák z Radošoviec.

Farár ThDr. Štefan ROVENSKÝ  1914 – 1929  Neskoršie dekan šaštínskeho okresu, doktor teológie, pápežský komorník. Nar. 5.11.1865 zomrel 22.3.1929 v Radošovciach, pochovaný tiež v Radošovciach. Po jeho smrti spravoval istý čas faru kaplán Modoroši.

Kaplan Jozef KÄSMAYER

Kaplán SÝKORA

Kaplán Emil CAHEL

Kaplán Michal PAVLÍK  1919 – 1922 za jeho pôsobenia odišiel d.p. Rovenský na Biskupský úrad do Trnavy ako generálny vikár, kaplán bol administrátor.

Kaplán Ján KLČKO  1921 – 1924

Kaplán TÓTH

Kaplán SMOLÍK

Kaplán RAKOVSKÝ

Kaplán MODOROŠI  1927 – 1929  Po smrti Štefana Rovenského bol krátky čas administrátor.

Administrátor Ján KLČO  1929- 1930

Farár Štefan CHRENKA  1930 – 1932

Administrátor František MAKK  1932 – 1933

Farár Štefan CINTULA  1933 – 1943  Neskôr dekan, rodák z Borského Mikuláša. Za jeho pôsobenia sa v roku 1934 opravil kostol, nová strecha a krytina.

Kaplán HRAZDIL  1933

Kaplán Jozef RAKOVSKÝ  1934

Kaplán Pavol PÁNIK

Kaplán Ján NEMEC  1943 administrátor

Kaplán BOHAČ  1936

Kaplán GALIS

Kaplán Andzev a kaplán Koller Jozef

Farár Michal BLAŽO  1943 – 1952  Za jeho pôsobenia sa vnútri vymaľoval kostol a kúpila sa nová krížová cesta.

Farár Ján ŠIMONOVIČ  1952 – 1964  Za jeho pôsobenia postavená kaplnka vo Vieske 1964

Kaplán Alfonz FATZANSKÝ

Kaplán Pavol NEUMAN

Kaplán Anton ŽILÍNEK

Farár Michal TOMAŠOVIČ  1964 – 1966

Kaplán Mikuláš KOVÁČ  1963 – 1965

Kaplán Jozef MASAROVIČ  1965 – 1967 odišiel za farára do Bukovej.

Farár ThDr. Ladislav DORUŠÁK  1966 – 1968  Rodák z Holíča. Za jeho pôsobenia sa opravil kostol z vonku, nová omietka a medený plech na vežu.

Kaplán Anton KALUS  1967 – 1971

Farár Albert REHÁK  12.2. 1968 – 1.7.2002

Nar. 12.9.1928, najdlhšie pôsobiaci farár v našej farnosti.

 • maľovanie kostola z vnútra

 • 1969 postavená božia muka sv. Jána Nepomuckého pri moste

 • 1972 opravená kaplnka sv. Stanislava

 • 1973 postavená prístavba k fare a garáže

 • 1977 kúpený nový Betlehem

 • 1978 nová dlažba v kostole

 • 1982 vymaľovaný kostol z vonku k birmovke, pracovali na ňom horolezci

 • 6.1982 bol d.p. Rehák povýšený na dekana.

 • Zvony inštalované na elektrinu

 • 1994 vymaľovanie kostola z vnútra k primíciám.

 • oprava organu asi 1990-95

 • kúrenie v kostole, vzduchotechnika.

 • postavená nová fara r. 2000

 • maľba veže, horolezci, jún 2002

 • október 2001 Misie – redemtoristi pod vedením pátra Ivana zo Starých Hôr.

 • 2001 – 2002 oprava a pristavovanie kostolov v Dubovciach u sv. Antona a u sv. Žofie.

 • 1992 oprava organu

 • Zomrel 19.3.2004 v CHD v Pezinku, pochovaný v Smolinskom.

Kaplán Pavol SOLČANY  1971 – 1973

Kaplán Peter HARAMIA  1974 – 1976

Kaplán Alojz LACKOVIČ  1976 – 1978

Kaplán Anton GUBALA  1978 – 1980

Kaplán Vojtech KOVÁČIK, SVD  1980 – 1987

Kaplán Jozef JURINA  1987 – 1989

Kaplán Ľubomír POLÁK  1989 – 1990

Kaplán Branislav RYCHLÍK  1990 – 1991

Kaplán Metod KRIŠTOFÍK  1991 – 1994

Kaplán Ján SALÍK  1994 – 1995

Kaplán Štefan ALBERTY  1995 – 1996

Kaplán Peter LAKTIŠ  1996 – 1997

Kaplán Jozef MARKOVIČ  1997 – 1998

Kaplán Patrik BACIGÁL  1998-2000

Kaplán Vladimír PALKOVIČ  2000 – 2001

Kaplán Peter IVANIČ  2001 – 2002

Farár Peter IVANIČ  2002 – 2005

Nar. 11.3.1971

Od 1.7.2002 sa stáva farárom v Radošovciach a doterajší p. dekan Rehák ostáva na fare ako výpomocný duchovný.

 • August 2002 oprava organu v kostole Radošovciach firmou Stehlík Hodonín, 55 000 KČ (1kč=1sk)

 • Zvolená nová, 14 členná farská rada.

 • 9.2002 odchádza p. dekan Rehák na odpočinok do Charitného domu v Pezinku.

 • 10.2002 birmovka, 96 birmovancov, birmoval o. biskup Štefan Vrablec.

 • 10. – 17.10. 2002 obnova misií

 • December 2003 urobená nová elektroinštalácia vo farskom kostole (340 000 SK) a nové ozvučenie kostola (60 000SK)

 • 9.2004 znovuvysvätenie kaplnky vo Vieske na hody a skalky Panny Márie, vymaľovanie kaplnky zvonku, stavba skalky, kladenie dlažby

Kaplán Marek BORKA  2003 – 2004

Kaplán Peter JELÍNEK  2004 – 2005

Farár Branislav RYCHLÍK  2005 – 2007

 • maľovanie vnútra kostola

Kaplán Marek SITÁR  2005 – 2006

Kaplán Marián MEŇUŠ  2006 – 2008

Farár p. dekan Jozef KARÁČ  2007 – 2014

 • v roku 2011 bol do farského kostola inštalovaný zobrazovací systém z dvomi obrazovkami.

 • v roku 2014 bola zrekonštruovaná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie vo Vieske

Kaplán Vojtech DÁVID  2008 – 2009

Kaplán Slavomil KOMENDA  2008 – 2012

Kaplán Pavol PÓŠA  2012 – 2013

Kaplán Ján FÁBIK  2013 – 2015

Farár Viliam TUMA  2014 –

Kaplán Marek BUDAJ  2015 – 2017

Kaplán Michal FRATRIČ  2017 –  2020

Kaplán Daniel KREMNICKÝ  2020 –